وعن أبي موسى رضي الله عنه قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله أي المسلمين أفضل‏؟‏ قال‏:‏ ‏ “‏من سلم المسلمون من لسانه ويده‏”‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

Abu Musa Al-Ash’ari (May Allah be pleased with him) reported:

I asked the Messenger of Allah (ﷺ): “Who is the most excellent among the Muslims?” He said, “One from whose tongue and hands the other Muslims are secure.”

[Al-Bukhari and Muslim].